Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Avaleheks »                                                      
 
Esileht
Uudised
Artiklid
Naisena sündinud ja...
Ajalugu
Edetabelid
Võistluskalender
Kontakt
 
 
» Eesti Ratsaspordi Liidu Kestvusratsutamiskomitee laiendatud koosoleku protokoll
17. november 2008


KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
 
Kohal viibisid:
ERL esindaja - Siim Nõmmoja
Kestvusratsutamiskomitee liikmed -  Andres Tuvi, Anne Rohtla. Puudusid – Koit Tikk, Lembit Kalev
Klubide esindajad – Virge Laur (RSK Parkuur), Õnne Halliko (Niitvälja RSK), Astra Nilk (Ratsarügemendi Klubi), Ly Puri (RSK Parkuur), Katrin Graverson (RSK Parkuur), Marko Graverson (RSK Parkuur), Hillar Talts (RSK Parkuur), Anne Rohtla (RSK Kuldne Kabi), Heigo Rohtla (RSK Kuldne Kabi), Kohtunikud, treenerid: Jaan Simovart , Ülle Palumats , Liina Orle
Protokollija - Merle Männik
 
1. Kestvusratsutamiskomitee koosseis aastal 2009
Koosoleku otsustas:
1.1 Arvata kestvusratsutamise komitee 2009.a. koosseisu Astra Nilk, Liina Orle, Õnne Halliko, Anne Rohtla, Katrin Graverson
1.2 Kinnitada 2009 aasta Kestvusratsutamiskomitee ja komitee juhatajaks Andres Tuvi
 
2. Kestvusratsutamise edetabeli punktiarvestus
Toimus diskussioon, kas on vaja uuendada seni kehtinud edetabeli punktiarvestuse tabelit. Andres Tuvi tegi ettepaneku võtta 2009 aasta edetabelit moodustades aluseks uus punktitabel, kus on arvestatud spordiala eripära, mis on seotud kestvusala startide suhtelise vähesusega võrreldes teiste ratsaspordialadega, ning aitaks võrdsustada kestvusratsutamise sportlikke tagajärgi klubide edetabelis teiste ratsaspordialadega. Samuti toimus diskussioon 30 km distantsi punktiarvestusse kandmise üle.
Lisaks toimus diskussioon, mille käigus tehti ettepanek hakata fikseerima kestvusratsutajate ja hobuste võistlusdistantsidel läbitud kilomeetreid analoogiliselt naaberriikidele.
Koosoleku otsus:
2.1 Võtta 2009.a. aluseks uus punktiarvestuse tabel, mis eelnevalt kinnitatakse komitee poolt ja esitatakse ERL tegevjuhtkonnale.
2.2 Kestvusratsutamise distants 30 km on kvalifikatsioonisõiduks ja ei anna üheski arvestuses edetabelisse punkte v.a. kiirusvõistlused  poniklass.
Muudatused ja punktitabeli töötab välja Andres Tuvi ja kinnitatakse Kestvusratsutamiskomitee poolt. Tähtaeg Klubide Nõukogu koosolek 21.11.2008.
2.3 Leida kestvusratsutajate seast inimene, kes hakkaks pidama statistikat võistlustel läbitud kilomeetrite kohta 2009.a. Kilomeetrite arvestus võtta kavasse ERLi IT süsteemi väljaarendamisel..
 
3. 2008.a. võistlushooaja kokkuvõte. Kalenderplaan ning meistrivõistluste tasemed 2009.a.
Võttes arvesse startinud ratsanike, hobuste ja võistluspaaride arvu lugeda 2008.a. võistlushooaeg igati kordaläinuks. Toimus diskussioon teemal, millistel raskusastemetel korraldada kestvusratsutamise tiitlivõistlused 2009. aastal. Arutati 2009.a. kalenderplaani, kus püütakse võimaluste piires arvestada rahvusvahelise kalenderplaaniga.
Heigo Rohtla tutvustas ideed korraldada 2010 aasta mai kuus FEI ametlikku kalenderplaani kuuluv kestvusratsutamise võistlus, kuhu kuuluksid ka distantsid 120 ning 160 km.
Koosoleku otsus:
3.1 Jätkata 2009.a. kestvusratsutamise meistrivõistluste korraldamist samadel raskusastmetel, kui 2008.a. Mitte vähendada distantside pikkust tagades sellega spordiala parimate sportlaste vajaliku ettevalmistuse rahvusvahelisteks võistlusteks ning motiveerimaks nende osalemist meistrivõistlustel.
3.2 Kõik klubid, kes soovivad korraldada kestvusratsutamise võistlusi 2009.a. saadavad oma sooviavalduse Andres Tuvile, kes edastab 2009.a. kestvusratsutamise kalenderplaani ERLi tegevjuhtkonnale Klubide Nõukogu koosolekuks 21.11.
3.3 Igati toetada ideed korraldada 2010 FEI kalenderplaani kuuluvat rahvusvahelist võistlust. Siim Nõmmoja uurib võimalusi antud ürituse FEI kalendrisse kandmiseks juba 2008 aastal.
 
4. Harrastajate raskusastmed kestvusratsutamises
Toimus arutelu harrastussportlase litsentsi omavate sportlaste osalemisest kestvusratsutamises. Erinevad seisukohad jagunesid üldiselt järgnevalt:
  • Lubada harrastaja litsentsiga sportlased kuni 50 km distantsile võistlema kiirusele, et motiveerida nende jätkuvat osalemist.
  • Teha erisusi harrastajate määratlemisel eri ratsaspordialade vahel, st kestvusratsutamise sportlane võiks olla teistel ratsaspordialadel harrastaja.
  • Mitte lubada harrastajate litsentsiga sportlasi osalema pikematel, kui 30 km distantsil, sest vigastuste vältimiseks on vaja spetsiaalset treeningut, mis eeldab põhjalikumat igapäevast ettevalmistust. Harrastussportlased võiksid osaleda ainult 30 km kvalifikatsioonivõistlustel, kus distants läbitakse mitte kiirusele.
Koosoleku otsus: Lubada harrastussportlase litsentsiga sportlased osalema ainult kuni 30 km kvalifikatsioonidistantsil, kus võistlus toimub mitte kiirusele. Punkte kestvusratsutamise edetabelisse ei kanta.
 
5. Kestvusratsutamise määrustikud ja kohandused
Toimus arutelu vajaduse üle tõlkida FEI kestvusratsutamise määrustik ning kinnitada FEI määrustiku kohandused dokumendina 2009.a.
Arutleti laste vanuse alampiirist ning turvavarustusest kestvusratsutamise võistlustel. Siim Nõmmoja ja Merle Männik tundsid muret noorte, eriti alla 10.a. laste, osalemisel pikkadel võistlusdistantsidel, millised läbitakse suures osas üksinda ning ka muuks liikluseks avatud radadel. Tehti ettepanek muuta turvavesti kasutamine kuni 16.a. lastel kohustuslikuks ning kontrollida tähelepanelikult lapsevanemate ning klubi kirjalikke lubasid ohutuse tagamiseks.
Koosoleku otsus:
5.1 Otsustati pöörduda ERLi tellimusel Anne Rohtla poole FEI Kestvusratsutamise Määrustiku tõlkimiseks.
5.2 Võtta vastu 2009.a. täiendatud ja parandatud kohanduste dokument, kus oleks kajastatud 14.11.08 koosolekul vastuvõetud parandused ja muudatused. Dokumendi töötab välja vastavalt koosoleku ettepanekutele Kestvusratsutamise Komitee ja kinnitab ERLi tegevjuhtkond. Tähtaeg 21.11.2008
 
6. Kestvusratsutamise ametnikud ja koolitused
Tõdeti, et kalenderplaani kantud võistlused peaksid olema korraldatud vastavalt Üldmäärustikule ning sobivatest ametnikest tuleb koostada nimekirjad. Selleks vaadati üle olemasolevad ametnike nimekirjad ning võeti vastu muudatused.
Koosolekul tõusis päevakorda vajadus korraldada 2009 kõigile kestvusratsutamisest huvitatutele, erinevate ametikohtade ning ka sportlaste/treeneritele suunatud koolitusi. Tõdeti, et kestvusratsutamine ei vaja veel aastal 2009 peatreeneri ametikohta, küll aga võiksid sportlased ja olemasolevad treenerid teha enam koostööd ja vahetada kogemusi. Võimalusel kasutada välistreenerite abi ning osaleda treeninglaagrites, mida võiks korraldada ka Eestis.
Koosoleku otsused:
6.1 Kõik ERLi kalenderplaani kantud võistluste ametnikud peavad olema Kestvusratsutamiskomitee poolt heakskiidetud ja ERLi tegevjuhtkonna poolt kinnitatud ja avaldatud nimekirjadest.
6.2 Kinnitada kohtunike kategooriateks kestvusratsutamises – kestvusratsutamise kohtuniku kandidaat ja kestvusratsutamise rahvuslik kohtunik. Kohtunikuks saamise korra ja eeldused kiidab heaks Kestvusratsutamise Komitee ja ERLi tegevjuhtkond. Alusdokumendid töötab välja esitab kinnitamiseks Merle Männik. Tähtaeg Klubide Nõukogu 21.11.08
6.3 Anda kestvusratsutamise rahvusliku kohtuniku nimetus ja õigused järgnevatele inimestele: Malle Einaste, Tõnu Kaumann, Liina Orle, Mart Maidvee, Hillar Talts, Anne Rohtla, Heigo Rohtla.
6.4 Kinnitada kestvusratsutamisvõistlustel ametlike veterinaaride nimekirja Andres Tuvi ja Tiit Siiboja.
6.5 Võttes arvesse kohalikke olusid ei nimetata Eestis 2009. aastaks kestvusratsutamise rajameistreid ega tehnilisi delegaate. Kestvusratsutamise võistlusradade nõuetele vastavuse eest vastutab ja rajad võtab vastu võistluse organiseerimiskomitee ja kestvusratsutamise kohtunik.
6.6 Aastal 2009 teha koolitus veterinaaridele, et laiendada ametlike veterinaararstide nimekirja. Koolituse korraldamise eest vastutab Andres Tuvi.
6.7 Organiseerida 2009 aasta kevad-talvel võimalusel kahepäevane kestvusratsutamise koolitus. Koolitus oleks suunatud:
  • Kestvusratsutamise huvilised ja algajad. Koolituse viiksid läbi kestvusratsutamise Eesti spetsialistid.
  • Edasijõudnud sportlased ja treenerid. Kasutada välisspetsialistide abi.
  • Kestvusratsutamise kohtuniku koolitus. Tutvustamaks kõigile huvilistele ning kohtunikele kestvusratsutamise määrustikku ja võistlustingimusi.
Koolituse eest vastutab ja koolitust korraldab Kestvusratsutamise Komitee koostöös Eesti Ratsaspordi Liiduga.
 
Koosoleku juhataja: A.Tuvi
Koosoleku protokollija: M.Männik


Loe kommentaare (2)


Nimi    E-mail   
Kood    

 
 
 
Lisa kuulutus
Tagasiside
Ostetakse
Töö
Lingid
Reklaam


UUDISED

Sanna Backlund ratsasti Suomen mestariksi  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tshempionaat Koolisõidus toimub Vääna Ratsakeskuses 8-9.09!  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tšempionaat & Luunja Karikas & ERL Suvine Karikasari Takistussõidus IV etapp  Loe edasi.. »

Urmas Raag ja Lord Conte St.Peterburgis CSI ***noorhobuste sõidus kolmandad  Loe edasi.. »

Mikael Wahlman voitti Ypäjän Finnderbyn, sunnuntain tiedote, yhteenveto ja tulokset  Loe edasi.. »


VANEMAD UUDISED >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tšempionaat