Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Avaleheks »                                                      
 
Esileht
Uudised
Artiklid
Naisena sündinud ja...
Ajalugu
Edetabelid
Võistluskalender
Kontakt
 
 
» Ratsutamisteenust pakkuvate ettevõtete tunnustamine
21. november 2006


Ratsutamisteenust pakkuvate ettevõtete tunnustamine

 

 

Hindamisjuhend eksperdile

 

 

 

 

 

Sissejuhatus

 

Käesolev hindamisjuhend on aluseks ratsutamisteenust pakkuvate ettevõtete/ettevõtjate hindamisele tunnustamaks neid Eesti Ratsaspordi Liidu (lüh ERL) poolt. Hindamisjuhendi eesmärgiks on tagada ratsutamisteenust pakkuvate ettevõtetele/ettevõtjatele antud hinnangute võrreldavus ja objektiivsus. Iga hindamiskriteeriumi juures on avatud hindamiskriteeriumi sisu ning erinevate punktide lõikes välja toodud aspektid, millest hindamisel tuleb lähtuda.

 

1. Hinnatavad ettevõtted/ettevõtjad

Hinnatakse ratsutamisteenust pakkuvaid ettevõtteid/ettevõtjaid, kes selleks soovi on avaldanud. Kohustuslik on hindamine ettevõtete/ettevõtjate puhul, kelle omanduses olevates või kellelt renditavates ruumides tegutsevad ERL liikmeks olevad klubid.

Hindamine on ettevõttele/ettevõtjale tasuta juhul,  vahendid selle tegevuse finantseerimiseks leiab ERL.

Positiivse hinnangu saanud ettevõtted/ettevõtjad omistab (kolme tärni süsteemis) ERL-lt tunnustuse, mida võib kasutada osutatavate teenuste reklaamimisel.

 

2.       Hinnatavatele tegevusele esitatavad nõuded

Hinnatakse ettevõtteid/ettevõtjaid, kes pakuvad klientidele ratsutamisteenuseid (sh ka matkad ja laagrid). ERL ei hinda ettevõtteid, kes tegelevad vaid hobusekasvatuse- ja tõuaretusega.

 

3.       Hindamise eesmärgid on:

 

1) kindlustada ratsutamisteenuse pakkumiseks kasutatavate hobuste heaolu;

2) tõsta ratsutamisteenuse kvaliteeti;

3) pakkuda klientidele kvaliteetset, turvalist ning ühtsel alusel hinnatud ratsutamisteenuseid üle kogu Eesti;

4) tagada ettevõttes/ettevõtja juures töötavatele inimestele võimalikult ohutu töökeskkond.

 

4.       Taotluse hindamiskriteeriumid

Kõiki ettevõtteid/ettevõtjaid, kes selleks on soovi avaldanud või kellele on tunnustamine kohustuslik (vt eespool), hindavad ERL poolt nimetatud sõltumatud eksperdid. Ettevõtte/ettevõtja hindamisel on kolm põhikriteeriumi, mis omakorda jagunevad alakriteeriumiteks.

 

1. Hobused ja nende heaolu – 30% koondhindest

 

Selle kriteeriumi raames hinnatakse kuivõrd ning kuidas on tagatud hobuste heaolu, milline on nende tervislik seisund, füüsiline ja vaimne vorm, kuidas ja millega hobuseid söödetakse ja joodetakse, millised on nende liikumisvõimalused, kas varustus on hobustele ja ratsanikele sobilik, kuidas on korraldatud hobuste veterinaarne teenindamine, kas ja mille vastu nad on vaktsineeritud.

 

2. Füüsiline keskkond – 30% koondhindest

 

Selle kriteeriumi raames hinnatakse talli ja selle abiruumide, ratsutamiseks kasutatavate sise- ja välisväljakute ning maastikuradade seisundit, samuti muude rajatiste (nt koresöödahoidla, sõnnikuhoidla) olemasolu ja seisundit.

 

3. Ettevõtte/ettevõtja suutlikkus teenust pakkuda – 39% koondhindest

 

Selle kriteeriumi raames hinnatakse ettevõtte/ettevõtja suutlikkust pakkuda turvalist ratsutamisteenust, sh ratsutamise kui spordiala harrastamist.

 

 

5.       Hindamisskaala

 

Projekti hinnatakse hindamisskaalal 0-3 punkti vastavalt sätestatud kriteeriumile, kirjutades vastava hindepunktide arv hindamistabeli vastavasse veergu. Madalaim hinne on 0 ja kõrgeim 3, kusjuures osade kriteeriumite puhul korrutatakse antud hinne koefitsendiga 2. Sel juhul on hinnetelahtrid märgitud halliga. Mõningaid kriteeriume on võimalik hinnata vaid hindega 0 või 3 (ühel juhul korrutatuna koefitsendiga 2). Sel juhul on lahtrid hinnetega 1 ja 2 märgitud mustaga. Maksimaalselt on võimalik koguda 108 punkti.

 

Hindamislehel on hinded jagatud vastavalt kriteeriumitele. Hinded pannakse alakriteeriumide kohta, mis seejärel hinnatava valdkonna real kokku liidetakse ja tuuakse välja koondpunktisummana.

 

Ühte ettevõtet/ettevõtjat hindab üksteisest sõltumatult vähemalt kaks eksperti. Juhul, kui nende poolt antud koondpunktisumma erinevad enam kui 20 punkti ulatuses, hindab ettevõtet/ettevõtjat täiendavalt veel üks eksperti. Koondpunktisumma arvutatakse ekspertide hinnangute keskmisena (punktisummad kokku jagatuna ekspertide arvuga).

 

Positiivseks hinnanguks loetakse keskmist punktisummat üle 70 punkti. 70-80 punkti korral saab ettevõte/ettevõtja tunnustuseks ühe tärni, 81-95 punkti korral kaks ning 96-108 punkti korral kolm tärni.

 

Hindamisleht allkirjastatakse hindamist teostanud eksperdi poolt.  

 

Juba kord antud tunnustus kehtib kaks aastat, selle perioodi vältel võib ERL teostada pistelist kontrolli tuvastamaks puudujääke või täiustusi/täiendusi teenuse pakkumisel.

 

Nr

Hinnatav valdkond

Hinnang

Punkte kokku

0

1

2

3

1

Hobused ja nende heaolu

1.1

Hobuste tervislik seisund, füüsiline ja vaimne vorm välimiku ning käitumise alusel, sh voomad, kapjade seisund.

 

0 – hobuste tervislik seisund, nende füüsiline ja vaimne vorm on välisel vaatlusel väga halb ega ole vastavuses osutatava teenusega. Paljudel tallis peetaval hobustel esineb silmaga nähtavat ebasoovitavat käitumist (nt künahaukamine, karutammumine jms). Paljude hobuste kabjad on hooldamata või halvasti hooldatud.

1 – hobuste tervislik seisund, nende füüsiline ja vaimne vorm on välisel vaatlusel halb ega ole vastavuses osutatava teenusega. Paljudel tallis peetaval hobustel esineb silmaga nähtavat ebasoovitavat käitumist (nt künahaukamine, karutammumine jms). Mitmete hobuste kabjad on hooldamata või halvasti hooldatud.

2 – hobuste tervislik seisund, nende füüsiline ja vaimne vorm on välisel vaatlusel rahuldav ning vastavuses osutatava teenusega. Mõnel üksikul hobusel esineb silmaga nähtavat ebasoovitavat käitumist (nt künahaukamine, karutammumine jms) ning mõne hobuse kabjad on hooldamata või halvasti hooldatud. 

3 – hobuste tervislik seisund, nende füüsiline ja vaimne vorm on välisel vaatlusel väga hea ning on vastavuses osutatava teenusega. Ühelgi tallis peetaval hobusel ei esine silmaga nähtavat ebasoovitavat käitumist. Kõigi hobuste kabjad on korrektselt hooldatud.

 

 

 

 

 

1.2

Hobuste söötmine (koresööt, jõusööt, mineraalid)

 

0 – hobuste söötmisrežiim ei vasta tõule ja kasutusalale. Kore- ja jõusööt on ebakvaliteetne, seda antakse ebaregulaarselt või ebapiisavas koguses, mineraalide vajadus ei ole kaetud (soolakivid puuduvad, samuti ei sisaldu mineraale jõusöödas)

1 – hobuste söötmisrežiim ei vasta kasutusalale. Kore- ja jõusööta antakse ebapiisavas koguses, mineraalide vajadus ei ole kaetud (soolakivid puuduvad, samuti ei sisaldu mineraale jõusöödas)

2 – hobuste söötmisrežiim vastab tõule ja kasutusalale. Koresööta antakse kõigile hobustele piisavas koguses, mineraalide vajadus on kaetud kas soolakivi või söödaga. Jõusööta antakse vastavalt hobuse tõule ja kasutusalale. Söödad on kvaliteetsed.

3 – hobuste söötmisrežiim vastab tõule ja kasutusalale. Kõigil hobustel on koresööt pidevalt ees, mineraalide vajadus on kaetud kas soolakivi või söödaga. Jõusööta antakse vastavalt hobuse tõule ja kasutusalale. Söödad on kvaliteetsed.

 

 

 

 

 

1.3

Hobuste jootmine

 

0 – hobused on janus või on nende jootmisrežiim ebapiisav.

3 – hobused on joodetud, kasutades automaatjootjaid või muid anumaid, värske ja puhas vesi on neile pidevalt kättesaadav.

 

 

 

 

 

1.4

Boksid või latrid

 

0 – boksid või latrid ei ole turvalised, nende mõõtmed ei vasta hobuste suurusele. Allapanu on must.

1 – boksid või latrid on üldiselt turvalised, kuid nende mõõtmed ei vasta hobuste suurusele. Ühes boksis või latris elab mitu hobust. Hobustel ei ole võimalik vajadusel pikali heita. Allapanu on must.

2 – kõik boksid või latrid on turvalised, nende mõõtmed on üldiselt vastavuses hobuste suurusega. Hobustel on võimalik vajadusel pikali heita. Allapanu on must.

3 – kõik boksid või latrid on turvalised, nende mõõtmed vastavad hobuste suurusele. Hobustel on võimalik vajadusel pikali heita. Allapanu on puhas.

 

 

 

 

 

1.5

Koplid ja jalutusaiad

 

0 – koplid ja jalutusaiad puuduvad.

1 – koplid ja jalutusaiad on olemas, kuid ebaturvalised.

2 – koplid ja jalutusaiad on olemas ja turvalised, arvestades peetavate hobuste hulka ja kasutamisintensiivsust, võiks nende arv olla suurem. Väljas peetavate hobuste jaoks ei ole varjumineku võimalust (puud, varjualune).

3 – koplid ja jalutusaiad on olemas ja turvalised, nende arv ning kasutamisintensiivsus on vastavuses peetavate hobuste arvuga. Väljas peetavate hobuste jaoks on varjumineku võimalust (puud, varjualune) olemas.

 

 

 

 

 

1.6

Hobuste kasutamine

 

0 – hobuste kasutamise üle pole mingit kontrolli, vastavat päevikut ei peeta.

1 – hobuste kasutamine on nende tervislikku seisundit ja vormi arvestades liiga intensiivne, vastavat päevikut ei peeta.

2 – hobuste kasutamine on nende tervislikku seisundit ja vormi arvestades liiga intensiivne, kuigi peetakse vastavat päevikut.

3 – hobuste kasutamine on nende tervislikku seisundit ja vormi arvestades asjakohane, peetakse vastavat päevikut. Klientidele on lähtudes nende oskustest ja soovidest võimalik pakkuda erineval tasemel väljaõppega hobuseid.

 

 

 

 

 

1.7

Varustus

 

0 – varustus on katkine, määrdunud ja hobustele ebasobiv, põhjustades seetõttu hobusele valuaistinguid, vigastusi või muid ebamugavusi

3 – varustus on korrektne ja hooldatud, see on hobustele, kes seda kasutavad sobiv. Soovitavalt on igal hobusel olemas talle sobiv isiklik varustus.

 

 

 

 

 

1.8

Teenuste pakkumiseks kasutatavate hobuste vanus

 

0 – kasvõi üks hobune, keda teenuse pakkumiseks kasutatakse on alla 5 aasta vana.

3 – kõik teenuse pakkumiseks kasutatavad hobused on vastava väljaõppega ning vähemalt 5-aastased. Ratsastamisel ei ole ühtegi alla 4-aastast hobust (alla 4-aastaseid hobuseid sadulasse ei panda, küll võivad nad olla treeningus käe kõrval).

 

 

 


Loe kommentaare (2)


Nimi    E-mail   
Kood    

 
 
 
Lisa kuulutus
Tagasiside
Ostetakse
Töö
Lingid
Reklaam


UUDISED

Sanna Backlund ratsasti Suomen mestariksi  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tshempionaat Koolisõidus toimub Vääna Ratsakeskuses 8-9.09!  Loe edasi.. »

Noorhobuste Tšempionaat & Luunja Karikas & ERL Suvine Karikasari Takistussõidus IV etapp  Loe edasi.. »

Urmas Raag ja Lord Conte St.Peterburgis CSI ***noorhobuste sõidus kolmandad  Loe edasi.. »

Mikael Wahlman voitti Ypäjän Finnderbyn, sunnuntain tiedote, yhteenveto ja tulokset  Loe edasi.. »


VANEMAD UUDISED >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tšempionaat