Eesti Ratsaspordi Liit
   
           
 
Aloitussivusi »                                                      
 
Etusivu
Uutiset
Artikkelit
Kati Murutar
Pistetilanne
Tapahtumakalenteri
Yhteydenotto
 
 
ARTIKKELIT » Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvien eläinkuljetusten vaatimuksia


Kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvien eläinkuljetusten vaatimuksia

15.3.2007 HUOM!  Muutoksia tekstissä kohdassa "Keitä neuvoston eläinkuljetusasetus koskee? "

Eläinkuljetuslainsäädäntö

Eläinten suojelusta kuljetusten aikana säädetään eläinkuljetusasetuksella [Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta] ja lailla eläinten kuljetuksesta (1429/2006), joita molempia sovelletaan 5.1.2007 alkaen. Eläinten kuljetusta koskevat säädökset uudistuivat siis kokonaan vuoden alussa. Eläinten kuljetuksesta tullaan säätämään vielä tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Keitä neuvoston eläinkuljetusasetus koskee?

Euroopan yhteisön neuvoston eläinkuljetusasetusta 1/2005 sovelletaan yhteisön alueella tapahtuviin elävien selkärankaisten eläinten kuljetuksiin, jotka tapahtuvat kaupallisen toiminnan yhteydessä. Asetusta sovelletaan myös erityistarkastuksiin, joita viranomaiset tekevät yhteisön tullialueelle saapuville tai sieltä lähteville kuljetuserille.

Edellä mainitusta poiketen eläinkuljetusasetusta ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen eläinkuljetukseen, joka tapahtuu eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti suoraan eläinlääkärin vastaanotolle, hoitopaikalle tai klinikalle tai sieltä pois. Sen lisäksi ainoastaan eläinkuljetusasetuksen 3 ja 27 artiklaa sovelletaan seuraaviin kuljetuksiin:

 • eläinten kuljetukset, joita kasvattajat suorittavat omilla maatalousajoneuvoillaan tai kuljetusvälineillään, kun maantieteelliset olosuhteet vaativat tiettyjen eläintyyppien kuljetusta siirtolaiduntamista varten; esimerkiksi lampaiden kuljettaminen laitumille saariin kesäajaksi tai porojen kuljettaminen "laitumien" välillä
 • sellaiset kasvattajien omilla kuljetusvälineillään suorittamat omien eläintensä kuljetukset, joiden pituus kasvattajan tilalta on alle 50 kilometriä.

Eläinkuljetusasetuksen johdanto-osan 12. kohdan mukaan kaupallisella kuljetuksella ei tarkoiteta yksinomaan kuljetuksia, joihin liittyy rahan, tavaroiden tai palvelujen välitöntä vaihdantaa. Kaupallisiksi kuljetuksiksi luetaan erityisesti myös kuljetukset, joihin liittyy tai joiden tavoitteena on välittömästi tai välillisesti taloudellinen voitto.

Eviran näkemyksen mukaan kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuviksi kuljetuksiksi katsotaan sellaiset eläinten kuljetukset, joista on suoraa taloudellista hyötyä eläinkuljettajalle tai jotka ovat osana liiketaloudellista tai kaupallista toimintaa ja joihin liittyy tai joiden tavoitteena on joko suora tai epäsuora taloudellinen voitto.

Tällaisia kuljetuksia ovat muun muassa seuraavanlaiset kuljetukset:

 • ammatikseen eläimiä korvausta vastaan kuljettavien henkilöiden tai yritysten suorittamat eläinten kuljetukset 
 •  tuotantoeläinten kuten sikojen, nautojen, lampaiden, vuohien, siipikarjan tai kalojen tuotantoon liittyvät usein tai säännöllisesti toistuvat ja useampia kuin yksittäisiä eläimiä koskevat kuljetukset
 • hevosten laajamittaiseen ammattimaiseen valmentamispalveluun sisältyvät usein tai säännöllisesti toistuvat ja useampia kuin yksittäisiä eläimiä koskevat kuljetukset
 • koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten kaupalliseen pitoon ja toimintaan sisältyvät usein tai säännöllisesti toistuvat ja useampia kuin yksittäisiä eläimiä koskevat kuljetukset
 • sirkuseläinten kuljetukset
 • laboratorioeläintoimintaan liittyvät usein tai säännöllisesti toistuvat ja useampia kuin yksittäisiä eläimiä koskevat kuljetukset

Euroopan yhteisön jäsenmaiden tulkinta eläinkuljetusasetuksen soveltamisalasta saattaa erota yllä kuvatuista esimerkeistä, siksi ulkomaille muiden kuin omien lemmikkieläinten kanssa matkaavien on hyvä varmistaa ennen matkaa matkan kohteena olevasta jäsenmaasta, tulkitsevatko he kyseisen kuljetuksen eläinkuljetusasetuksen soveltamisalaan kuuluvaksi.

Kuka tarvitsee eläinkuljettajaluvan?

Uusi lainsäädäntö edellyttää lupaa kaupallisen toiminnan yhteydessä tapahtuvissa eläinkuljetuksissa. Ainakin sellaiset henkilöt, joilta aiempi eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö edellytti eläinkuljetuslupaa, tarvitsevat myös eläinkuljetusasetuksen mukaan eläinkuljettajaluvan.

Koska uusi eläinkuljettajalupa eroaa merkittävästi aiemmasta eläinkuljetusluvasta, on vanhojen eläinkuljetuslupien haltijoiden haettava uuden lainsäädännön edellyttämiä eläinkuljettajalupia. Uuden lainsäädännön mukaisia lupia tulee hakea mahdollisimman pikaisesti, että toiminta voisi jatkua keskeytyksettä. Entisen lainsäädännön aikana myönnetty viimeinen lupa eläinten kuljettamiseen tulee pitää mukana kuljetettaessa eläimiä. Mahdollinen uuden hakemuksen jättämisestä saatu vireilläolokirje tulee myös pitää mukana eläimiä kuljetettaessa, kunnes lääninhallitus on myöntänyt uuden luvan.

Eläinkuljettajalupaa ei kuitenkaan tarvitse:

 • henkilö, joka kuljettaa eläimiä enintään 65 kilometrin matkan lähtöpaikasta määräpaikkaan mitattuna tai
 • eläinten kuljetuksissa, joita kasvattajat suorittavat omilla maatalousajoneuvoillaan tai kuljetusvälineillään, kun maantieteelliset olosuhteet vaativat tiettyjen eläintyyppien kuljetusta siirtolaiduntamista varten.

Evira tulee kevään 2007 aikana tarkentamaan sitä, kuka aiempien eläinkuljetuslupien haltijoiden lisäksi tarvitsee eläinkuljettajaluvan.

Mistä eläinkuljettajalupaa haetaan?

Eläinkuljettajalupaa eli lupaa eläinten kuljettamiseen haetaan sen läänin läänihallitukselta, jonka alueella on luvan hakijan kotipaikka tai jonne muusta jäsenvaltiosta oleva hakija on sijoittautunut taikka jossa kolmanteen maahan sijoittautunut hakija on edustettuna.

Lupia on kahdenlaisia. Lyhyiden eläinkuljetusten luvilla voidaan kuljettaa eläimiä enintään kahdeksan (8) tunnin ajan ja pitkien kuljetusten eläinkuljettajaluvilla voidaan kuljettaa eläimiä myös yli kahdeksan tunnin ajan.

Lyhyiden kuljetusten eläinkuljettajalupaa haettaessa tulee hakijan osoittaa, että sen käytössä olevat henkilökunta, laitteet ja toimintamenettelyt ovat riittävät ja asianmukaiset. Lisäksi Lääninhallitus selvittää Oikeusrekisterikeskuksesta, ettei hakija tai hänen edustajansa ole syyllistynyt eläinsuojelulainsäädännön rikkomiseen hakemuspäivää edeltävänä kolmena vuonna.

Pitkien kuljetusten eläinkuljettajalupaa haettaessa tulee lyhyen kuljetusten eläinkuljettajalupahakemuksen vaatimusten lisäksi toimittaa seuraavat asiakirjat:

 • voimassa olevat kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistukset (viimeistään 5.1.2008)
 • voimassa olevat hyväksymistodistukset maantiekuljetusvälineistä, joita aiotaan käyttää pitkiin kuljetuksiin,
 •  tiedot menettelyistä, joiden avulla eläinkuljettajat voivat jäljittää ja pitää kirjaa vastuullaan olevien maantieajoneuvojen liikkeistä ja saada koska tahansa yhteyden kyseisiin kuljettajiin pitkien kuljetusten aikana,
 • valmiussuunnitelmat hätätilanteita varten.

Lupahakemuslomakkeet löytyvät lääninhallitusten verkkosivuilta www.laaninhallitus.fi

Pitääkö maantiekuljetusvälineet hyväksyttää?

Pitkiin eli yli kahdeksan tunnin eläinkuljetuksiin käytettävät maantiekuljetusvälineet on hyväksytettävä sillä lääninhallituksella, joka myöntää eläinkuljettajaluvan. Ennen maantiekuljetusvälineen hyväksymistä joko läänineläinlääkäri (lääninhallitus) tai läänihallituksen määräämä virkaeläinlääkäri tarkastaa kuljetusvälineen. Jotta hyväksymistodistus voidaan myöntää, on tarkastuksessa todettava kuljetusvälineen olevan eläinkuljetusasetuksen liitteessä I olevassa II ja VI luvussa esitettyjen pitkiin kuljetuksiin käytettävien maantiekuljetusvälineiden suunnitteluun, rakenteeseen ja ylläpitoon sovellettavien vaatimusten mukainen.

Lupahakemuslomakkeet löytyvät lääninhallitusten verkkosivuilta www.laaninhallitus.fi

Tarvitaan koulutusta?

Eläinkuljetusasetuksessa tarkoitettu eläinten kuljettaminen edellyttää kouluttautumista. Eläinkuljettajien on uskottava eläinten käsittely henkilökunnalle, joka on saanut eläinkuljetusasetuksen liitteiden I ja II asiaankuuluvia säännöksiä koskevan koulutuksen. Poikkeuksena ovat sellaiset henkilöt, jotka kuljettavat eläimiä enintään 65 kilometrin matkan lähtöpaikasta määräpaikkaan mitattuna ja ne kuljetukset, joita edellä mainitun mukaisesti koskee vain eläinkuljetusasetuksen 3 ja 27 artikla.

Koulutuksen on siis katettava eläinkuljetusasetuksen:

 • liite I: vaatimukset eläinten kuljetuskuntoisuudesta, kuljetusvälineestä, kuljetuskäytännöistä, karja-aluksia ja kontteja kuljettavia aluksia koskevista lisäsäännöksistä, juotto- ja ruokintaväleistä sekä kuljetusmatka-ajoista ja lepojaksoista sekä eläinten tilaa koskevista vaatimuksista.
 • Liite II: reittisuunnitelma, jota edellytetään jäsenvaltioiden välisten sekä kolmansista maista ja kolmansiin maihin suoritettavien, kotieläiminä pidettävien muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten sekä nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten pitkien (yli 8 h) kuljetusten osalta.

Tarvitseeko kuljettaja myös oman todistuksen?

Kotieläiminä pidettävien hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläinten taikka siipikarjan kuljetukseen tarkoitettua maantieajoneuvoa saa kuljettaa ja eläinten hoitajana tällaisessa ajoneuvossa voi toimia vain henkilö, jolla on liitteen IV mukainen koulutus ja pätevyystodistus. Poikkeuksena ovat sellaiset henkilöt, jotka kuljettavat eläimiä enintään 65 kilometrin matkan lähtöpaikasta määräpaikkaan mitattuna.

5.1.2008 alkaen on pätevyystodistus voitava tarvittaessa esittää valvontaviranomaiselle, kun eläimiä kuljetetaan. Myös nykyisten lupien kuljettajien tulee käydä koulutus ja läpäistä koe vuoden 2007 aikana.

Kuljettajan tai hoitajan pätevyystodistusta haetaan lääninhallituksesta.

Evira tulee ohjeistamaan tarkemmin kevään 2007 aikana pätevyystodistukseen vaadittavasta kokeesta ja siihen liittyvistä asioista.

Mikä on eläinkuljettajarekisteri?

Lääninhallitukset tallentavat eläinkuljettajaluvat, hyväksymis- ja pätevyystodistukset ja niissä olevat tiedot Eviran ylläpitämään eläinkuljettajarekisteriin, jonka ensimmäisen vaiheen käyttöönottopäivä on 5.2.2007 ja toisen vaiheen 30.4.2007.

Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin voidaan tallentaa eläinkuljettajalupien ja kuljetusvälineiden tiedot sekä tulostaa eläinkuljettajaluvat ja kuljetusvälineiden hyväksymistodistukset. Toisessa vaiheessa rekisteriin voidaan tallentaa pätevyystodistuksen saavien kuljettajien ja hoitajien tiedot ja tulostaa pätevyystodistukset.

Toisen käyttöönoton jälkeen Eviran eläinkuljettajarekisteristä on mahdollisuus myös tulostaa luettelo hyväksytyistä pitkien kuljetusten eläinkuljettajaluvista. Luettelosta käyvät ilmi eläinkuljettajan toiminimi, luvan numero ja luvan myöntänyt läänin toimipiste. Tämä luettelo tulee Eviran internet-sivuille.

Mikä on reittisuunnitelma?

Jäsenvaltioiden välisten sekä kolmansista maista ja kolmansiin maihin suoritettavien, kotieläiminä pidettävien muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten sekä nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläinten pitkien kuljetusten osalta eläinkuljettajien ja järjestäjien on noudatettava eläinkuljetusasetuksen liitteessä II annettuja reittisuunnitelmaa koskevia säännöksiä.

Reittisuunnitelmaa ei vaadita kotimaassa tapahtuville kuljetuksille, mutta yli kahdeksan tunnin eläinten kuljetusmatkaa Suomen ulkopuolelle suunnittelevan henkilön on laadittava, leimattava ja allekirjoitettava kaikki reittisuunnitelman sivut liitteen II säännösten mukaisesti.

Reittisuunnitelmaa koskevat vaatimukset ja lomakkeet löytyvät Eviran internet-sivuilta osoitteesta:

 www.evira.fi -> eläimet ja terveys -> lomakkeet.

Kuka on eläinsuojeluviranomainen eläinten kuljetuksissa?

Maa- ja metsätalousministeriö ylimpänä ja Evira keskushallinnon viranomaisena ohjaavat ja valvovat eläinkuljetusasetuksen sekä eläinkuljetuslain ja sen nojalla annettujen säännösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Valvontaviranomaisia ovat lääninhallitus läänin alueella, kunnaneläinlääkäri ja poliisi toimialueillaan, tarkastuseläinlääkäri teurastamon tai teurastuspaikan alueella ja rajaeläinlääkäri rajanylityspaikan, maastapoistumispaikan ja eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman alueella.

Jos epäillään, että eläinkuljetussäädöksiä on rikottu, on valvontaviranomaisilla oikeus tarkastaa eläinkuljetus. Eläinten kuljetuksia maanteillä valvoo enimmäkseen poliisi normaalin liikenteen valvonnan yhteydessä. Poliisi voi käyttää tarvittaessa apunaan virkaeläinlääkäriä.

Poliisilla on oikeus eläinkuljetuksen tarkastamiseen myös ilman epäilyä lainsäädännön rikkomisesta. Sama oikeus eläinkuljetusten tarkastamiseen ilman epäilyä on tarkastuseläinlääkärillä ja rajaeläinlääkärillä omilla toimialueillaan.

Lisäksi Evira tai lääninhallitus voivat määrätä virkaeläinlääkärit tarkastamaan eläinkuljetuksia. Tällaisia tarkastuksia tekevät maanteillä läänineläinlääkärit yhdessä poliisin kanssa ja teurastamoissa tarkastuseläinlääkärit.

Eläinkuljetustarkastusten yhteydessä voidaan tarkastaa myös lainsäädännön edellyttämät asiakirjat.

  © 2006 Elintarviketurvallisuusvirasto


Read comments (1)


Name    E-mail   
Koodi    

 
 
 
Lisää ilmoitus
Palaute
Ostetaan
Työpaikat


UUTISET

Ratsastuksessa tapahtuu alkaen viikko 51  »

Esteratsastuksessa seitsemän MM-ehdokasta  »

Ratsastuksessa tapahtuu alkaen viikko 50  »

Ratsastuksessa tapahtuu alkaen viikko 49  »

Ratsastuksessa tapahtuu alkaen viikko 48  »


VANHAT UUTISET >

 

Hucki jõesaun

Salman Shoisi kella- ja kullapood

ESHKS

ratsutori

http://arnoya-ari.blogspot.com/

HorseTV

http://www.ultraheli.ee/

Noorhonuste Tšempionaat